Woonwaard deelt ervaringen met pilot 10 hybride warmtepompen

 In april 2019 is bij Woonwaard het bestuursbesluit aangenomen om te starten met een pilot van 10 hybride warmtepompen bij bestaande woningen zonder dat aanpassing van het huidige cv-afgiftesysteem noodzakelijk is dan wel aanvullende isolatie maatregelen genomen hoeven te worden. De doelstelling van deze pilot is om ervaring op te doen, inzicht in kosten en baten voor zowel huurder als Woonwaard, feedback comfort en geluid, praktijk en theoretisch rendement, effectiviteit en inpasbaarheid van de verschillende technieken en het realisatieproces. Na de marktconsultatie heeft een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden met heldere gunningscriteria. De beoordelingscommissie heeft Bonarius o.b.v. van het ingediende plan van aanpak en de presentatie unaniem als beste beoordeeld. Hierna is Bonarius gestart met de realisatie van de pilot zijnde: het werven en informeren van huurders, plaatsing en aansluitend monitoring.

Evaluatie
Na realisatie is Woonwaard gestart met een evaluatie. Met deze evaluatie beoogt Woonwaard het proces van aanbesteding tot en met realisatie van deze pilot gezamenlijk te beoordelen om hier leerling uit te trekken. Dit is de eerste fase van evaluatie. Half 2022 zal de tweede fase plaatsvinden. Deze is dan gericht op de energetische prestaties van de hybride systemen en de beleving van de huurders.

lessons learned
Wij hebben de huurders geënquêteerd en geïnterviewd. Hier kwamen de volgende verbeterpunten naar voren:

  • Ondanks de nodige informatie begrijpen huurder slecht wat ze nu precies krijgen
  • Maak vooraf beter duidelijk hoe groot de systemen zijn in de woning en buiten de woning. Zorg ervoor dat vooraf (middels keukentafelgesprekken)
    alles duidelijk is zodat er geen discussie ontstaat tijdens montage
  • Geluid in de nabijheid van de gevel en een te open raam blijft een aandachtspunt
  • De bijgeleverde klokthermostaten worden vaak als ingewikkeld beoordeeld
  • Zorg voor een goede uitleg van het systeem. Wellicht in een aparte sessie en niet om 16.30 uur wanneer de monteurs gereed zijn
  • Organiseer een vorm van after sales

Contact voor meer informatie: Max de Graaf – Projectleider Vastgoedbeheer via mdegraaf@woonwaard.nl